Cách cài đăt Django trên hệ điều hành Windows: Hướng dẫn từng bước


31/8/23      

 Lời nói đầu 

Trong bài viết này, bạn sẽ được hướng dẫn cách cài đặt Django trên hệ điều hành Windows bằng cách sử dụng pip. Sau đó, bạn sẽ kiểm tra việc cài đặt, tạo một dự án và khởi động máy chủ Django.

Chuẩn bị
 bịyou install Django, you must make sure that Python is installed on your system. You can check out this guide — how to install python on windows to learn how to do it.

Các lệnh bạn sẽ chạy trong bài thực hành này được thử trên PowerShell, nhưng nó cũng có thể hoạt động tốt trên Windows Command Prompt(CMD). Để có trải nghiệm tốt, tôi khuyên bạn nền dùng PowerShell trong bài thực hành này.Bước 1— Mở PowerShellPermalinkFirst, you need to open PowerShell on your computer. You can do that by searching for PowerShell in the Windows search box or you can open the Run dialog box by holding the Windows logo key and R(WIN+R). Once the dialog is open, type powershell, and then click OK.

Đầu tiên bạn mở cửa số PowerShell lên như hình:


Bước 2 - Kiểm tra phiên bản Python được cài đặt trên máy tính

PermalinkBefore you install Django, first, you need to make sure that you installed Python on your system.

Để làm điều này, gõ lệnh sau vào PowerShell để xem Python đã được cài đặt chưa:

> python -V

Tùy chọn -V để cho biết phiên bản Python được cài đặt trên hệ thống.

Sau khi chạy lệnh trên bạn sẽ thấy thông tin được trả ra như sau:

PS C:\Users\Username> python -V
Python 3.9.7

Vào thời điểm viết bài này, nó là phiên bản Python 3.9.7.

Bây giờ bạn đã biết phiên bản Python trên máy của mình rồi, tiếp theo ta sẽ nâng cấp pip.

Bước 3 - Nâng cấp PipPermalinkPython comes with pip by default. But most of the time, it comes with an old version. it’s always a good practice to upgrade pip to the latest version.

Nhập dòng lệnh sau để nâng cấp pip trên hệ thống của bạn:

> python -m pip install --upgrade pip

Bạn sẽ được trả lại thông tin cài đặt và thông báo quá trình cài đặt thành công:


Bây giờ bạn đã nâng cấp xong pip, bạn sẽ tạo thư mục dự án nơi mà bạn sẽ cài Django.

Bước 4 - Tạo thư mục dự ánPermalinkIn this section, you will create a directory that will contain your Django application. We will name it django_project since this tutorial is a demo. But in a real project, you can give the directory a suitable name, such as forum, blog, etc.

Truy cập vào thư mục Desktop bằng lệnh cd :

> cd Desktop

Tạo thư mục bằng lệnh mkdir :

> mkdir django_project

Di chuyền vào thư mục django_project bằng lệnh cd :

> cd django_project

Dòng chờ lệnh sẽ hiển thị bạn đang ở thư mục django_project như hình dưới:

PS C:\Users\Stanley\Desktop\django_project>

Bây giờ bạn đã tạo xong thư mục hoạt động cho dự án của bạn, bạn sẽ tạo môi trường ảo để cài đặt Django.

Bước 5 - Tạo môi trường ảo (Virtual Environment)PermalinkIn this step, you’ll create a virtual environment for your project. A virtual environment is an isolated environment in Python where you can install the project dependencies without affecting other Python projects. This lets you create different projects that use different versions of Django.

Nếu bạn không dùng môi trường ảo, dự án của bạn trong hệ thống của bạn sẽ dùng chung phiên bản Django toàn cục. 

Bạn có thể nghiên cứu về môi trường ảo ở đường dẫn sau Python Virtual Environments: A Primer.

Để tạo một môi trường ảo, gõ lệnh sau và đợi vài giây:

> python -m venv venv

Lệnh sẽ tạo một thư mục là venv bên trong thư mục dự án của bạn.

Tiếp theo, xác nhận thư mục venv vừa được tạo bằng cách liệt kê nội dung thư mục sử dụng lệnh  ls :

> ls 

Bạn sẽ được thấy thư mục venv tương tự như hình dưới đây:


Bây giờ bạn đã tạo xong thư mục môi trường ảo, bạn sẽ kích hoạt môi trường ảo.

Bước 6 - Kích hoạt môi trường ảoPermalinkIn this section, you’ll activate the virtual environment in your directory.

Chạy dòng lệnh sau để kích hoạt môi trường ảo:

> venv\Scripts\activate

Sau khi chạy lệnh, bạn sẽ thấy

chuỗi (venv) ở đầu dòng chờ lệnh. Cái này nghĩa là bạn đã kích hoạt môi trường ảo:

(venv) PS C:\Users\Stanley\Desktop\django_project>

Nếu bạn nhìn thấy lỗi như hình dưới, bạn xem hướng dẫn xử lý ở đường dẫn Solution to “Running Scripts Is Disabled On This System” Error on PowerShell và đừng đóng PowerShell:


Giờ bạn đã kích hoạt xong môi trường ảo cho dự án của bạn. Tiếp theo, bạn sẽ cài Django!

Bước 7 - Cài DjangoPermalinkIn this section, you will install Django on your system using pip.

Chạy dòng lệnh sau để cài đặt Django sử dụng pip install:

(venv)> pip install django

Câu lệnh này sẽ cài đặt phiên bản Django mới nhất. Bạn sẽ nhìn thấy Django được tải xuống như hình dưới đây:


Nếu bạn muốn cài một phiên bản Django khác, bạn chỉ ra bằng dòng lệnh như sau:

(venv)> pip install django==3.1

Khi việc cài đặt đã hoàn tất, bạn cần xác minh rằng Django đã được cài đặt. Để làm điều này, gõ dòng lệnh dưới đây:

(venv)> django-admin --version

Bạn sẽ thấy phiên bản Django được cài đặt trên hệ thống của bạn tương tự như hình dưới:

(venv) PS C:\users\stanley\Desktop\django_project> django-admin --version
3.2.7

Ở thời điểm viết bài này, phiên bản Django là 3.2.7, do đó bạn nhìn thấy như hình trên.

Bây giờ bạn đã cài đặt xong Django! Bạn sẽ bắt đầu tạo dự án Django.

Bước 8 - Tạo dự án DjangoPermalinkNow it’s time to create a project. A project has a different meaning from what you may be used to. The Django documentation defines it as:

Một gói Python – ví dụ một thư mục mã nguồn – chứa tất cả các thiết lập cho Djangon. Cái này bao gồm cấu hình cơ sở dữ liệu, các tùy chọn của Djangon và các thiết lập ứng dụng. 

Bạn tạo dự án sử dụng lệnh django-admin. Dòng lệnh tạo ra những tập tin mà bạn có thể cấu hình thiết lập cho cơ sở dữ liệu, các gói của bên thứ ba cho dự án của bạn. 

Tạo dự án sử dụng lệnh the django-admin startproject :

(venv)> django-admin startproject test_project

Di chuyển vào thư mục test_project :

(venv)> cd test_project

Gõ lệnh sau để xem tất cả nội dung bên trong thư mục dự án:

(venv)> ls test_project

Bạn sẽ thấy được kết quả tương tự hình dưới:

(venv) PS C:\users\stanley\Desktop\django_project\test_project> ls

  Directory: C:\users\stanley\Desktop\django_project\test_project

Mode        LastWriteTime     Length Name

----        -------------     ------ ----

d-----     9/4/2021  1:25 AM        test_project

-a----     9/4/2021  1:25 AM      690 manage.py

Thư mục test_project chứa tập tin cấu hình Django. Tập tin manage.py có sẵn khi bạn cài Django, nó sẽ được dùng ở bước tiếp theo. 

Bước 9 - Chạy máy chủ thử nghiệmPermalinkNow that the project has been created, we will start the Django development server.

Chạy máy chủ thử nghiệm bằng cách sử dụng lệnh manage.py runserver :

(venv)> python manage.py runserver

Tiếp theo, truy cập vào địa chỉ http://127.0.0.1:8000/  bằng trình duyệt của bạn. Bạn sẽ nhìn thấy trang tương tự như hình dưới:


Gợi ý Bạn có thể dừng máy chủ bằng cách bấm CTRL+C. Để ngắt kích hoạt môi trường ảo, bạn có thể gõ lệnh deactivate.

Bây giờ, bạn đã có thể sẵn sàng bắt đầu phát triển dự án của bạn.

Theo How to Install Django on Windows: Step by Step Guide (stanleyulili.com)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Giới thiệu

Website hướng dẫn các thủ thuật, cách cài đặt, cấu hình các phần mềm. Các thông tin công nghệ và hướng dẫn lập trình...

facebook.com/dung.phamtrung.9

phamtrungdung@gmail.com

Copyright © 2016. Cách cài đặt. Ghi rõ nguồn khi lấy tin từ trang này