Cách cài đặt Nginx, PHP, Mariadb trên hệ điều hành macOS


14/6/23      

Trong bài viết này, tôi sẽ giới thiệu cho bạn cách cài đặt Nginx, PHP-FPM và MariaDB trên hệ điều hành macOS sử dụng chương trình quản lý gói. 

Lưu ý, đây là bài viết dành cho các bạn đã có kinh nghiệm sử dụng Nginx, PHP, MariaDB rồi.

Homebrew

HomeBrew là chương trình quản lý gói cho macOS, nó cho phép bạn dễ dàng cài đặt nhiều ứng dụng của hệ thống Unix. Để cài đặt nó, bạn thực thi dòng lệnh được hướng dẫn trên Website chính thức của Homebrew.

Nginx

Nginx là ứng dụng máy chủ phục vụ ứng dụng web rất nhẹ và dễ dàng cấu hình. Để cài đặt và cấu hình tự động khởi động Nginx khi bật máy tính bạn dùng lệnh sau:

brew install nginx

brew services start nginx

Giờ bạn gõ dòng localhost:8080 trên thanh địa chỉ của trình duyệt, bạn sẽ thành trang chào mừng của nginx!.

Tập tin cấu hình của Nginx được đặt tại đường dẫn  /opt/homebrew/etc/nginx/nginx.conf. Dưới đây là đoạn cấu hình mẫu đơn giản để một website có thể hoạt động:

worker_processes  1;

events {

  worker_connections 1024;

}

http {

  include mime.types;

  default_type application/octet-stream;

  sendfile on;

  keepalive_timeout 65;

  gzip on;

  server {

    listen       8080;

    server_name  localhost;

    location / {

      root   /Users/<user>/my_website;

      index  index.html;

    }

  }

}

Sau đó, bạn có thể khởi động lại Nginx để những thay đổi trong tập tin cấu hình được áp dụng:

brew services restart nginx

PHP

Để có thể chạy PHP với Nginx bạn sẽ phải dùng PHP-FPM:

brew install php

Sau đó, bạn sửa lại tập tin cấu hình Nginx để dùng index.php thay thế cho index.html:

index index.php;

Cuối cùng, thêm vào khu vực server của Nginx những dùng sau để chạy PHP cho tất cả các tập tin có phần mở rộng .php:

location ~ \.php {

  fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;

  include fastcgi_params;

  fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;

  fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(/.+)$;

  fastcgi_buffers 16 16k;

  fastcgi_buffer_size 32k;

}

Sau đó, chúng ta khởi động lại Nginx và khởi động PHP bằng dòng lệnh:

brew services restart nginx

brew services start php

MariaDB

Cuối cùng chúng ta sẽ cài và chạy MariaDB bằng dòng lệnh:

brew install mariadb

brew services start mariadb

Trên đây là hướng dẫn để bạn có thể cấu hình để chạy ứng dụng PHP trên môi trường MacOS. Chúc các bạn thành công!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Giới thiệu

Website hướng dẫn các thủ thuật, cách cài đặt, cấu hình các phần mềm. Các thông tin công nghệ và hướng dẫn lập trình...

facebook.com/dung.phamtrung.9

phamtrungdung@gmail.com

Copyright © 2016. Cách cài đặt. Ghi rõ nguồn khi lấy tin từ trang này