Tăng tốc truy cập và tải xuống với mô đun mod_deflate của Apache 2


20/9/10      
Bạn có thể tăng tốc độ truy cập và tải xuống với mô đun mod_deflate của Apache. Mô đun này cung cấp khả năng lọc các loại tập tin từ máy chủ của bạn và nén trước khi gửi tới trình duyệt của người dùng. Qua đó giảm thời gian mà người dùng truy cập, tải xuống các nội dung trên website của bạn.


Tôi có thể tăng tốc độ tải xuống từ máy chủ Apache 2.0 của tôi như thế nào?Lưu ý:Chắc chắn rằng mô đun mod_deflate được cài đặt cùng với Apache của bạn.

Mở tập tin httpd.conf bằng cách sử dụng chương trình soạn thảo vi:
# vi httpd.conf

Thêm dòng sau:
LoadModule deflate_module modules/mod_deflate.so

Thêm dòng sau vào giữa 2 thẻ <Location> mở và đóng:

<Location />
AddOutputFilterByType DEFLATE text/html text/plain text/xml
....
...
<Location>

Dòng trên chỉ nén các tập tin html và xml. Đây là các cấu hình tiêu biểu mà bạn có thể tham khảo:

<Location />
...
...
AddOutputFilterByType DEFLATE text/plain
AddOutputFilterByType DEFLATE text/xml
AddOutputFilterByType DEFLATE application/xhtml+xml
AddOutputFilterByType DEFLATE text/css
AddOutputFilterByType DEFLATE application/xml
AddOutputFilterByType DEFLATE image/svg+xml
AddOutputFilterByType DEFLATE application/rss+xml
AddOutputFilterByType DEFLATE application/atom_xml
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-javascript
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-httpd-php
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-httpd-fastphp
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-httpd-eruby
AddOutputFilterByType DEFLATE text/html
...
...
<Location>

Đóng và lưu tập tin. Tiếp theo bạn khởi động lại dịch vụ Apache trên máy chủ của bạn:
# /etc/init.d/httpd restart

Bạn có thể chọn thư mục mà bạn muốn sử dụng tính năng nén. Ví dụ như thư mục /static/help/ directory:

<Directory "/static/help">
AddOutputFilterByType DEFLATE text/html
</Directory>

Trong thực tế, các tập tin ảnh và các tập tin mp3 thường không cần nén. Nếu bạn không muốn nén ảnh và tập tin mp3 thì bạn có thể dùng các dòng cấu hình sau:

SetOutputFilter DEFLATE
SetEnvIfNoCase Request_URI \.(?:gif|jpe?g|png)$ no-gzip dont-vary
SetEnvIfNoCase Request_URI \.(?:exe|t?gz|zip|bz2|sit|rar)$ no-gzip dont-vary
SetEnvIfNoCase Request_URI \.pdf$ no-gzip dont-vary
SetEnvIfNoCase Request_URI \.avi$ no-gzip dont-vary
SetEnvIfNoCase Request_URI \.mov$ no-gzip dont-vary
SetEnvIfNoCase Request_URI \.mp3$ no-gzip dont-vary
SetEnvIfNoCase Request_URI \.mp4$ no-gzip dont-vary
SetEnvIfNoCase Request_URI \.rm$ no-gzip dont-vary

Lưu ý rằng quá trình này sẽ làm tăng xử lý của CPU và bộ nhớ trên máy chủ và trình duyệt của máy trạm. Do đó bạn cần cân nhắc loại tập tin nào mà bạn cần nén.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Giới thiệu

Website hướng dẫn các thủ thuật, cách cài đặt, cấu hình các phần mềm. Các thông tin công nghệ và hướng dẫn lập trình...

facebook.com/dung.phamtrung.9

phamtrungdung@gmail.com

Copyright © 2016. Cách cài đặt. Ghi rõ nguồn khi lấy tin từ trang này