[Cách cài đặt] eAccelerator tăng tốc ứng dụng PHP


27/10/10      
eAccelerator là chương trình tăng tốc truy cập web,để tăng tốc độ xử lý cho php và xử lý cho Apache qua việc cache lại các thao tác.
1. Download : http://bart.eaccelerator.net/source/0.9.6/eaccelerator-0.9.6-rc1.tar.bz2

2. Giải nén, di chuyển vào thư mục đó.

3. Chạy lệnh:
#phpize

4. #./configure --enable-eaccelerator=shared

5. #make

6. #make install

7. Sau đó copy file eaccelerator.ini vào thư mục /etc/php.d/
#vi /etc/php.d/eaccelerator.iniextension="eaccelerator.so"
eaccelerator.shm_size="1024"
eaccelerator.cache_dir="/$PATH/eaccelerator"
eaccelerator.enable="1"
eaccelerator.optimizer="1"
eaccelerator.check_mtime="1"
eaccelerator.debug="0"
eaccelerator.filter=""
eaccelerator.shm_max="0"
eaccelerator.shm_ttl="0"
eaccelerator.shm_prune_period="0"
eaccelerator.shm_only="0"
eaccelerator.compress="1"
eaccelerator.compress_level="9"
eaccelerator.keys = "shm"
eaccelerator.sessions = "shm"
eaccelerator.content = "shm"8. Tạo thư mục chứa cache cho eaccelerator
#mkdir /$PATH/eaccelerator
#chmod 777 /$PATH/eaccelerator

9. Restart lại Apache:
#service httpd restart

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Giới thiệu

Website hướng dẫn các thủ thuật, cách cài đặt, cấu hình các phần mềm. Các thông tin công nghệ và hướng dẫn lập trình...

facebook.com/dung.phamtrung.9

phamtrungdung@gmail.com

Copyright © 2016. Cách cài đặt. Ghi rõ nguồn khi lấy tin từ trang này