Hướng dẫn cài đặt Nginx, PHP trên CENTOS, REDHAT


11/1/10      
Nginx (phát âm giống "engine x") là một máy chủ web (web server), proxy ngược (reserve proxy) và e-mail proxy (IMAP/POP3) nhẹ, hiệu năng cao, sử dụng giấy phép kiểu BSD. Nó có thể chạy trên UNIX, Linux, các dòng BSD, Mac OS X, Solaris và Microsoft Windows.

Bước # 1: Bật EPEL repo


ngnix mặc không được cài đặt trên hệ thống. Bật EPEL repo để có thể cài phiên bản nginx ổn định nhất:
# rpm -Uvh http://download.fedora.redhat.com/pub/epel/5/$(uname -m)/epel-release-5-3.noarch.rpm

Bước# 2: Cài đặt ngnix


Gõ dòng lện sau để cài nginx:
# yum install nginx

Tập tin cấu hình nginx • Tập tin cấu hình mặc định: /etc/nginx/nginx.conf

 • Tập tin cấu hình  SSL mặc định: /etc/nginx/conf.d/ssl.conf

 • Tập tin cấu hình virtual hosting mặc định: /etc/nginx/conf.d/virtual.conf

 • Thư mục gốc của website mặc định: /usr/share/nginx/html • Cấu hình PHP như là FastCGI


  Gõ dòng lệnh sau để cài PHP5 với các Module khác:
  # yum install php-pear-Net-Socket php-pear php-common php-gd php-devel php php-mbstring php-pear-Mail php-cli php-imap php-snmp php-pdo php-xml php-pear-Auth-SASL php-ldap php-pear-Net-SMTP php-mysql

  Install spawn-fcgi simple program for spawning FastCGI processes


  Gõ dòng lệnh sau:
  # yum install spawn-fcgi

  Tiếp theo, tải đoạn mã spawn-fcgi init.d:

  # wget http://bash.cyberciti.biz/dl/419.sh.zip
  # unzip 419.sh.zip
  # mv 419.sh /etc/init.d/php_cgi
  # chmod +x /etc/init.d/php_cgi


  Khởi động php_cgi, gõ:
  # /etc/init.d/php_cgi start
  # netstat -tulpn | grep :9000

  Kết quả:
  tcp    0   0 127.0.0.1:9000       0.0.0.0:*          LISTEN   14294/php-cgi

  Mặc địn máy chủ PHP chạy ở cổng 127.0.0.1:9000 port. Cuối cùng, cập nhật tập tin /etc/nginx/nginx.conf theo mẫu sau:
  # vi /etc/nginx/nginx.conf
  Sửa / theo nội dung sau:
   
  location ~ \.php$ {
  root html;
  fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
  fastcgi_index index.php;
  fastcgi_param SCRIPT_FILENAME /usr/share/nginx/html$fastcgi_script_name;
  include fastcgi_params;
  }

  Lưu và đóng tập tin. Khởi động lại nginx:
  # service nginx restart
  Tạo tập tin /usr/share/nginx/html/test.php theo mẫu:
   
  <?php
  phpinfo();
  ?>

 • 1 nhận xét:

  1. Vũ Tuan Anh15/7/10

   Anh co the huong dan chi tiet hon cach setup tu dau mot webhosting de chay online duoc khong a? Bon em hoc trong sach nhung kho hinh dung qua. Rat mong anh co the co bai nay.

   Trả lờiXóa

  Giới thiệu

  Website hướng dẫn các thủ thuật, cách cài đặt, cấu hình các phần mềm. Các thông tin công nghệ và hướng dẫn lập trình...

  facebook.com/dung.phamtrung.9

  phamtrungdung@gmail.com

  Copyright © 2016. Cách cài đặt. Ghi rõ nguồn khi lấy tin từ trang này